ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ | Duda News